LEGEARTIS.org

Prowadzisz sklep inter­ne­towy, por­tal lub inny biznes? Masz prob­lem z umową, kon­tra­hen­tem, pra­co­daw­cą lub pra­cown­ikiem? Dostałeś pozew i nie wiesz co ter­az zro­bić? Potrze­bu­jesz wspar­cia prawni­ka rozu­miejącego biznes i inter­net — oraz biznes przez internet? 

Doskonale trafiłeś! Jestem prawnikiem o 25-let­nim doświad­cze­niu zawodowym w biz­ne­sie, w branży medi­al­no-infor­maty­cznej oraz sze­roko poję­tych usłu­gach mar­ketingowych: od pięt­nas­tu lat zaj­mu­ję się kom­plek­sową obsługą prawną por­talu inter­ne­towego Totalmoney.pl (d. Money.pl), zaś wcześniej przez kil­ka lat zaj­mowałem się sprawa­mi z zakre­su prawa pra­cy w dużej spółce zaj­mu­jącej się out­sourcingiem pra­cown­iczym.
Obec­nie całość mego doświad­czenia i umiejęt­noś­ci jest do Two­jej dys­pozy­cji — służę wspar­ciem małym, śred­nim, dużym i jeszcze więk­szym fir­mom potrze­bu­ją­cym kom­plek­sowej obsłu­gi prawnej.

W ramach firmy LEGEARTIS.ORG ofer­u­ję wspar­cie przede wszys­tkim w takich dziedz­i­nach jak:

  • pra­wo inter­ne­tu, nowych tech­nologii i e‑commerce: świad­cze­nie usług drogą elek­tron­iczną, w tym for­mułowa­nia reg­u­lam­inów, wzor­ców umów, klauzul i oświad­czeń, wspar­cia w rozwiązy­wa­niu sporów z klien­ta­mi oraz treś­ci na stronach internetowych;
  • sprawy gospo­dar­cze, hand­lowe i kon­sumenck­ie: umowy, negoc­jac­je, opin­iowanie, a także wspar­cie w spo­rach, oce­na umownych klauzul z punk­tu widzenia niedoz­wolonych klauzul, wspar­cie w spo­rach doty­czą­cych nieucz­ci­wej konkurencji, inne sprawy konsumenckie;
  • pra­wo pra­cy: wspar­cie pra­co­daw­ców w zakre­sie rozwiązy­wa­nia prob­lemów związanych z prawem pra­cy — umowy, wypowiedzenia, spory z pracownicze; 
  • pra­wo reklamy: anal­iza treś­ci pub­likacji reklam­owych, oce­na ryzy­ka (czyn nieucz­ci­wej konkurencji, nieucz­ci­wa prak­ty­ka rynkowa), sytu­acje sporne;
  • pra­wo ochrony danych osobowych: usta­lanie treś­ci klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wspar­cie w tworze­niu poli­ty­ki pry­wat­noś­ci (RODO);
  • pra­wo włas­noś­ci intelek­tu­al­nej: pra­wo autorskie, w szczegól­noś­ci tworze­nie i anal­iza umów doty­czą­cych twór­ców, wspar­cie w spo­rach doty­czące bezprawnego korzys­ta­nia z utworów, ochrona praw twór­ców, inne sprawy z zakre­su prawa autorskiego, a także wspar­cie przy rejes­tracji znaków towarowych;
  • pra­wo pra­sowe i medi­alne: wspar­cie w codzi­en­nej dzi­ałal­noś­ci redakcji ser­wisów inter­ne­towych, rejes­trac­ja dzi­en­ników i cza­sop­ism, spros­towa­nia pra­sowe (które mogą przy­trafić się każde­mu, nawet niewielkim ser­wi­som inter­ne­towym), ochrona praw dzi­en­nikarzy, sprawy z zakre­su dostępu do infor­ma­cji pub­licznej, także w zakre­sie, w jakim doty­ka to kwestii ochrony dóbr osobistych;
  • szkolę, dzielę się wiedzą i nauczam — w zakre­sie prawa autorskiego, prawa e‑commerce i prawa pra­sowego — niezbędne dla pra­cown­ików por­tali, start-upów oraz wszys­t­kich przed­siębiorstw, które chcą liczyć się w internecie, ale nie mogą poz­wolić sobie na błędy.

Szczegółowy opis zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce spec­jal­iza­c­je. Przed złoże­niem zlece­nia proszę zapoz­nać się z zakład­ką zasady współpra­cy, a także z opisem zasad ety­cznych, który­mi kieru­ję się przy świad­cze­niu usług.